Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Impresos

EXEMPCIÓ DE CATALÀ

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol per la qual es regulen l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’ESO i el batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l’ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d’agost de 2014)

Qui pot sol·licitar l’exempció?

Els alumnes que resideixen temporalment a les Illes Balears (el temps d’estada transcorregut més el temps previst de residència ha de ser igual o inferior a tres anys) i que no han estat mai avaluats ni qualificats de la matèria de llengua catalana i literatura.

Com es pot sol·licitar?

S’ha de presentar una sol·licitud a la Secretaria del centre.

En aquesta sol·licitud, s’hi ha d’adjuntar els documents següents:

  • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport del pare, mare o tutor legal, o de l’alumne que signi la sol·licitud, si és major d’edat.
  • Original i fotocòpia de l’expedient acadèmic de l’alumne.
  • Certificat històric d’empadronament.
  • Justificació de la residència temporal mitjançant un certificat expedit per l’organisme o l’empresa en què treballen l’alumne o el seu pare, mare o tutor legal.

En cas que falti algun document, s’ha de presentar una declaració jurada que ho justifiqui.

Quan es pot sol·licitar?

  • De l’1 al 15 d’octubre de cada any.
  • Els alumnes que fixin la residència temporal a les Illes Balears al llarg del curs poden demanar l’exempció en el termini d’un mes comptador a partir del dia de la matrícula.