Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
F. 971 136 599
Accés a la UniversitatEn aquesta pàgina trobareu tota la informació relacionada amb l’accés als estudis universitaris un cop acabat el batxillerat.

En cas de necessitar més informació posau-vos en contacte amb els tutors de 2n de batxillerat, l’orientador o el cap d’estudis de batxillerat.


La prova de batxillerat per a l’accés a la Universitat (PBAU) és la prova d’accés destinada a atorgar un requisit d’accés a les persones amb el títol de batxiller i no és necessària per obtenir el títol. L’han de fer exclusivament els estudiants que vulguin accedir a estudis universitaris.

Podeu consultar tota la informació relacionada amb la PBAU a la pàgina web de la Universitat de les Illes Balears.

Estructura de la prova

Bloc d’accés (obligatori): Llengua Catalana i Literatura II, Llengua Castellana i Literatura II, Primera Llengua estrangera (anglès) II, Història d’Espanya i la troncal general d’opció cursada (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II).

La nota d’accés es calcula realitzant la mitjana ponderada de la nota del bloc d’accés, un 40 %, i la de batxillerat, un 60 %.

Bloc d’admissió (voluntari): fins a tres assignatures troncals d’opció més que permeten pujar la nota entre 0 i 4 punts en funció dels paràmetres de ponderació. Cal tenir en compte que únicament es compten les dues notes que més beneficien, que es poden matricular a matèries no cursades i que algunes de les matèries del bloc d’accés també poden comptar al bloc d’admissió.

Matèries elegibles al bloc d’admissió

BiologiaEconomia de l'EmpresaArts Escèniques
Dibuix Tècnic IIGeografiaCultura Audiovisual II
FísicaGrec IIFonaments de l'Art II
GeologiaHistòria de l'ArtHistòria de la Música
Matemàtiques IIHistòria de la Filosofia
QuímicaLlatí II
Matemàtiques Aplicades a les CCSS II

Les matèries del bloc d’admissió de la PBAU ponderen en funció de l’afinitat de cada matèria amb els estudis als quals es vol accedir. És important consultar aquests paràmetres de ponderació a l’hora de realitzar la matrícula de batxillerat i la prematrícula de les PBAU.

Cal destacar que els paràmetres de ponderació depenen de cada universitats: els mateixos estudis a dues universitats distintes poden tenir paràmetres de ponderació diferents.

Paràmetres de ponderació de la UIB (2018)

Recull dels paràmetres de ponderació de totes les universitats espanyoles

Convé recordar que es possible examinar-se d’una matèria no cursada en el bloc d’admissió.

La nota de tall d’una carrera correspon a la nota del darrer alumne que accedeix a aquests estudis durant un curs acadèmic. En cas que no es cobreixin totes les places ofertades la nota de tall serà un 5,000.

Aquestes notes de tall canvien d’un curs a l’altre i simplement ens donen una orientació de la demanda de cada tipus d’estudis.

Per consultar les notes de tall de totes les universitats espanyoles podeu accedir a la web notasdecorte.es o podeu accedir a les pàgines web de les diferents universitats.

A continuació enllaçam les notes de tall de la UIB del curs 2017-18.

Convocatòria de juny

El procés de prematrícula s’ha de fer a la telemàticament a la web de la UIB entre el 26 de febrer i el 5 de març. Si no es realitza la prematrícula no es podrà realitzar la PBAU.

Amb les notes de final de curs,  i en cas d’haver titulat, s’entregaran els resguards de pagament per tal de pagar les taxes: 69,21 € pel bloc d’accés i 13,85 € per cada matèria extra del bloc d’admissió (fins a un màxim de tres). Aquest pagament s’ha de fer abans de dia 4 de juny.

Accés al formulari de matrícula (disponible a partir de dia 26 de febrer)

Convocatòria de juliol

El procés de prematrícula s’ha de fer a la telemàticament a la web de la UIB entre el 19 i el 25 de juny. Aquesta prematrícula l’han de fer tots els alumnes, independentment de si van realitzar la prematrícula per la convocatòria de setembre o no. Si no es realitza la prematrícula no es podrà realitzar la PBAU.

Amb les notes de juny,  i en cas d’haver titulat, s’entregaran els resguards de pagament per tal de pagar les taxes: 69,21 € pel bloc d’accés i 13,85 € per cada matèria extra del bloc d’admissió (fins a un màxim de tres). Aquest pagament s’ha de fer abans de dia 6 de juliol.

Accés al formulari de matrícula

Documentació que cal entregar

Un cop acabat el procés de preinscripció heu d’imprimir i signar la sol·licitud (per duplicat) i entregar-la al tutor (en el cas de la convocatòria de juny) o a la secretaria del centre (en el cas de la convocatòria de setembre) juntament amb la següent documentació:

• Una fotocòpia del document d’identitat (Si el document d’identitat disposa d’informació a la cara posterior, l’anvers i el revers del document han de quedar a la mateixa cara del full)

⇒ Persones de nacionalitat espanyola: DNI.

⇒ Persones de nacionalitat estrangera: NIE que pot figurar a diferents documents, com ara: permís de residència, certificat de registre de ciutadà de la Unió, etc… Quan aquests documents no duguin la signatura i fotografia del titular, han d’anar acompanyats del passaport o de la carta d’identitat del seu país.

• Acreditació, si escau, de l’exempció de la prova de Llengua Catalana i Literatura per a la PBAU. Els interessats ho han d’indicar al formulari d’inscripció i han d’adjuntar el document d’exempció que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

• Acreditació, si escau, de ser beneficiaris d’algun descompte:

⇒ Famílies nombroses. Títol o certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

⇒ Víctimes d’actes terroristes. Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.

⇒ Víctimes de violència de gènere. Aquesta condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents també s’ha de presentar el llibre de família.

⇒ Joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació. Aquesta condició s’acredita presentant el certificat acreditatiu corresponent emès pel departament d’afers socials del consell insular del qual depenguin.

⇒ Persones amb una discapacitat del 33 % o superior. Aquesta condició s’acredita presentant el certificat expedit per l’organisme competent actualitzat.

Properament