Carrer Son Prim s/n
07150 Andratx - Illes Balears
iesbaltasarporcel@educaib.eu
T. 971 136 768
M. 639 823 420

Curs preparació oposicions AL

Curs preparació oposicions AL

Bon dia! Enviam aquesta proposta per si pot ser del vostre interès

Gràcies per confiar en nosaltres,

Equip STEI Formació.

Aquest missatge s’adreça exclusivament al seu destinatari i conté informació confidencial i subjecta a secret professional, la divulgació de la qual no està permesa per la llei. Si ha rebut aquest missatge per error, si us plau, informeu-nos immediatament per correu electrònic o per telèfon (+34) 971 901 600 i procediu a eliminar-lo, així com a qualsevol document que s’hi adjunti. Així mateix, l’informem que la distribució, còpia o ús d’aquest missatge, o qualsevol document que se li adjunti, sigui quina sigui la seva finalitat, queda prohibit per llei. De conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i caràcter personal i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i es deroga la Directiva 95/45/CE (RGPD), l’informem sobre el tractament de dades personals utilitzades per aquest enviament:Responsable del Tractament: SINDICAT DE TREBALLADORES

Share